Suomen Pankki kartoitti ensimmäistä kertaa laajasti talousosaamistyötä

Monet eri tahot tekevät työtä suomalaisten talousosaamisen edistämiseksi, mutta yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen ja yritysten välillä voisi tehdä tehokkaammin. Tämä käy ilmi Suomen Pankin tuoreesta kartoitusraportista.

Raportti perustuu keväällä 2020 Suomen Pankin talousosaamishankkeen verkostolle lähettämään kyselyyn. Siinä selvitettiin organisaatiokohtaisesti ja toiminnoittain käynnissä olevaa talousosaamisen edistämistoimintaa. Kyselyyn vastasivat kaikki keskeiset toimijat, yhteensä 46 organisaatiota. Talousosaamisen edistämisen toimintamuotoja raportoitiin yhteensä 141 kappaletta.

Kartoitusraportin mukaan talousosaamisen edistämistä on kohdennettu hyvin paljon kouluihin ja nuoriin. Kaikki kansalaiset tarvitsevat kuitenkin matalan kynnyksen ennakoivia neuvontapalveluita oman talouden valinta- ja päätöksentekotilanteisiin. Myös ammattilaiset tarvitsevat tietoa muiden toiminnasta. Olemassa olevan tiedon ja palveluiden löydettävyyttä tulee raportin mukaan parantaa. Kysely osoitti puolueettoman paikan tarpeen tiedon jakamiselle. Palveluita ja materiaaleja tulee olla tarjolla eri kielillä sekä selkokielisesti.

Projektipäällikkö Anu Raijaksen mukaan koronapandemian poikkeusolosuhteet toivat esille tarpeen vuorovaikutuksellisen etätoiminnan sekä digitaalisten materiaalien ja palveluiden kehittämiselle. Digitaaliseen ympäristöön siirtyminen on järkevää muutoinkin. Se on kustannustehokasta, koska sillä voidaan tavoittaa suuria ihmismääriä, Anu Raijas sanoo.

Kartoituskyselyn mukaan talousosaamistyössä yhteistyö on melko hyvin toimivaa ja sujuvaa ja sitä tehdään yli sektorirajojen. Usein se on kuitenkin pisteittäisistä ja valikoitujen toimijoiden välistä. ”Yhteistyö on pitkälti keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja yhteistyötä tehdään pääsääntöisesti vanhojen tuttujen toimijoiden kanssa. Yhteistyön eri tahojen välillä todettiin olevan varsin hyvin toimivaa ja sujuvaa; erityisesti yhteishankkeet koettiin toimiviksi yhteistyömuodoiksi. Tehokkaammalla yhteistyöllä ja koordinaatiolla voitaisiin kuitenkin saavuttaa vielä parempia tuloksia”, Anu Raijas korostaa.

Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen totesi raportin julkistamisseminaarissa, että Suomen talouden ennustetaan supistuvan jopa seitsemän prosenttia vuonna 2020 ja talouden toipumisen tulevina vuosina olevan hidasta. ”On selvää, että tämä tulee vaikuttamaan monen kansalaisen talouteen. Talouden laskusuhdanteessa työttömyyden odotetaan kasvavan ja sen myötä käytettävissä olevien tulojen supistuvan. Tämä yhdessä luottamuksen heikkenemisen kanssa pitää ihmiset varovaisina kulutuksessa ja taloudellisissa sitoumuksissa. Siksi juuri näinä aikoina on tärkeää, että kansalaiset saavat tukea taloudenhoitoonsa myös talousosaamista vahvistamalla”, Marja Nykänen painotti.

Kartoitusraporttia hyödynnetään syksyn aikana Suomen Pankin talousosaamishankkeessa, jossa laaditaan ehdotus talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi.

Lähde: STT Info