Verohallinto on julkaissut uusia ohjeita yritysverotukseen

Koneiden ja laitteiden korotetut poistot verovuosina 2020–2023
Verohallinto on antanut ohjeen koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotuista poistoista annetun lain (1572/2019) soveltamisesta.

Korotettujen poistojen kohteena olevien koneiden, kaluston tai muun irtaimen käyttöomaisuuden pitää olla uutena hankittu ja käyttöönotto tapahtunut aikaisintaan 1.1.2020. Tiettävästi korotetut poistot voi tehdä myös itse valmistetusta irtaimesta käyttöomaisuudesta, vaikka ohjeessa tätä ei ole nimenomaisesti kerrottu.

Ohjeessa käsitellään muun muassa korotettujen poistojen kohteena olevien hyödykkeiden myynti- ja vahinkotilanteita ja sitä, että hankintameno, kauppahinta ja vakuutuskorvaus käsitellään hyödykekohtaisesti lain soveltamisvuosien ajan.

Tili- ja veropäivillä 2020 kerrottiin tammikuussa, että kirjanpitolautakunta on laatimassa omaehtoista lausuntoa korotettujen poistojen kirjanpitokäsittelyä varten. Kirjanpitolautakunta julkaissee lausunnon jo maaliskuun aikana. Aihe on esillä myös Tilisanomien numerossa 3/2020, jossa tilitoimistoyrittäjä ja HT-tilintarkastaja Sirpa Koponen kertoo asiasta. Lehti ilmestyy 20.5.2020.

Korotetut poistot ovat käytettävissä neljän vuoden ajan, mutta käytännössä korotetut poistot (50 %) ovat suuremmat vain kahden ensimmäisen vuoden ajan normaaliin enimmäispoistoon (25 %) verrattuna. Poistopohja sulaa korotettujen poistojen alta nopeammin ja kolmantena vuotena poisto on 1 250 euroa, kun normaalilla enimmäispoistolla poisto on 1 406 euroa tilanteessa, jossa hankintameno on ollut 10 000 euroa.

Toimintamuodon muutos osakeyhtiöksi
Korkein hallinto-oikeus antoi viime syksynä ratkaisun (KHO 12.9.2019 taltio 4097), jonka mukaan osakeyhtiötä edeltäneen yritysmuodon verovuosi päättyy siihen päivään, jona osakeyhtiö merkitään kaupparekisteriin.

Verohallinto on nyt päivittänyt ohjettaan, jossa se esitti aiemmin kantanaan, että osakeyhtiötä edeltäneen yritysmuodon verovuosi päättyy osakeyhtiön kaupparekisteriin merkitsemispäivää edeltävään päivään ja vastaavasti osakeyhtiön verovuoden ensimmäinen päivä on päivä, jona osakeyhtiö merkitään kaupparekisteriin. Ohje on päivitetty vastaamaan yllä mainittua KHO:n ratkaisua.

Ohjetta on päivitetty myös osakeyhtiöiden ja eräiden muiden yhteisöjen tulolähdejaon poistumisen vuoksi.

Edellisen kerran ohjetta päivitettiin 14.8.2019. Tuolloin ohjeeseen tuotiin seuraavia asioita:

  • Tuloverolain 24 pykälässä edellytetään arvojatkuvuutta, mutta se tarkoittaa verotuksellisten arvojen jatkuvuutta. Säännös ei aseta vaatimuksia kirjanpidollisten arvojen jatkuvuuteen.
  • Ohjeeseen otettiin vuoden 2018 alusta voimaan tullut varainsiirtoverolain muutos, jolla poistui veron suorittamisvelvollisuus, kun ammatin- tai liikkeenharjoittaja tai maa- ja metsätalouden harjoittaja siirtyy harjoittamaan toimintaa osakeyhtiömuodossa tuloverolain 24 pykälän tarkoittamalla tavalla.
  • Ohjetta päivitettiin verokantolain 10 lukuun tehtyjen muutosten vuoksi. Ammatin- ja liikkeenharjoittaja ei vapaudu vastuusta ennen yritysmuodon muutosta syntyneistä veroveloista. Ei niissäkään tilanteissa, joissa maksuunpano on tapahtunut vasta yritysmuodon muutoksen jälkeen. 

Ohjeessa myös kerrotaan, että liikkeen- ja ammatinharjoittajan – tai maa- tai metsätaloudenharjoittajan – tuloverovelkaa ei pidetä yritystoiminnan velkana eikä sitä voi maksaa yritysmuodon muutoksen jälkeen osakeyhtiön varoista ilman veroseuraamuksia.

Muita Verohallinnon ohjeita
Verohallinto on päivittänyt ohjetta luonnollisen henkilön osakeyhtiöstä nostaman osakaslainan verotuksesta. Ohjeessa käsitellään aiempaa yksityiskohtaisemmin muun muassa osakaslainan takaisinmaksua ja sitä, että verotuksessa saatetaan soveltaa verotusmenettelylain 28 pykälän mukaista veronkiertosäännöstä, mikäli uusi laina otetaan aina ennen vanhan lainan takaisinmaksua. Ohjeeseen on myös lisätty luku, jossa kerrotaan, että osakaslaina voidaan verottaa peiteltynä osinkona, mikäli osakaslainalla ei ole ollut takaisinmaksutarkoitusta alun perinkään.

Lisäksi Verohallinto on antanut uuden matkailualan arvonlisäverokysymyksiä käsittelevän ohjeen. Ohje korva aiemman vuonna 2013 annetun ohjeen. Ohjeeseen on muun muassa otettu vuoden 2013 jälkeen korkeimman hallinto-oikeuden antamat ratkaisut KHO:2017:47 (karhunkatselu) ja KHO:2019:24 (vaihto-opiskeluun liittyvä välityspalvelu).

Lähde: MyNewsDesk