Suomen Pankilta 188 miljoonaa euroa valtiolle

Pankkivaltuusto on 20.3.2020 vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen ja päättänyt, että pankki tulouttaa valtiolle 188 milj. euroa. Suomen Pankin vuoden 2019 tulos on 320 milj. euroa. Pankin tuotot muodostuvat rahapolitiikan toteuttamisesta sekä rahoitusvarallisuuden sijoittamisesta. Tuotoilla katetaan pankin toiminnan kulut ja varaukset.

Pankkivaltuusto on tänään vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen ja päättänyt Suomen Pankin johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 188 milj. euroa.

Suomen Pankin tilintarkastettu tulos tilikaudelta 2019 on 320 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitonjaosta voidaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

Voitonjakoesitystä tehdessään johtokunta arvioi, että Suomen Pankin vakavaraisuus on riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit. Näillä perusteilla valtiolle jaetaan edellisten vuosien tapaan suurempi osuus voitosta kuin pääsäännön mukainen puolet. Näin on tehty edellisinäkin vuosina.

Suomen Pankin tuotot koostuvat pääasiassa setelistön ja eurojärjestelmän rahapolitiikan erien korkotuotoista, valuuttavarannon ja muun oman rahoitusvarallisuuden sijoitustuotoista sekä voitto-osuudesta, jonka Euroopan keskuspankki tulouttaa euroalueen keskuspankeille. Vuoden 2019 korkokate on 755 milj. euroa (2018: 697 milj. euroa). Korkokatteesta 589 milj. euroa kirjattiin rahapolitiikan erien tuotoista, joista merkittävin erä on liikepankkitalletuksista peritty negatiivinen korko. Korkokatteen kasvusta huomattavin osa kuitenkin kertyi valuuttavarannon tuotoista.

Keskuspankkitoiminnan harjoittamisesta aiheutuvien riskien varalta tehtiin 50 milj. euron yleisvaraus. ”Eurojärjestelmä on aloittamassa uutta mittavaa pandemiaan liittyvää arvopaperien osto-ohjelmaa (PEPP). Tämän lisäksi Suomen Pankki tekee sijoituksia kotimaiselle yritystodistusmarkkinalle. Rahapolitiikan toteuttamisesta ja sijoitustoiminnasta aiheutuu Suomen Pankille taloudellisia riskejä, joihin varaudutaan riittävillä puskureilla”, sanoi Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen.

Suomen Pankki kattaa tuotoillaan toimintansa kulut ja varaukset. Toimintakulut vuonna 2019 ilman setelihankintoja ja ylimääräistä eläkerahastomaksua ovat 99 milj. euroa (2018: 97 milj. euroa).

Suomen Pankin tilinpäätös, joka sisältää myös Finanssivalvonnan tuotot ja kulut, on julkaistu tänään 20.3.2020 Suomen Pankin verkkosivustolla.

Lähde: Suomen Pankki